SNESTRUP HAVE | ODENSE

Vi foreslår Snestrup Haves bygninger udlagt i en meget stringent plan der skaber meget intime rum, stræder og gange mellem bygningerne.

Reelt er der ikke forskel mellem de grønne ”lommer” / gårdrum, p-pladserne og adgangsvejen. Meningen er at alle elementerne er at betragte som opholdsarealer, begrænset af den brug de er bestemt til – veje til at køre på, p-pladser til at parkere på.

Vi bygger tæt på det vestlige skel, mod parcelhusene, på en måde hvor bygningernes gavle, fortrinsvis, ”støder mod” parcelhusenes gavle. Det vil sige at Snestrup Haves skala er tilpasset naboerne !

Mod østskellet bygger vi i en blanding mellem 1 plans og 2 plans bygninger, placeret både som gavlhuse og længehuse.

Vi har vurderet at bygningerne i 2 plan vil være med til at ”indramme” den store park og danne en pendant til skolebygningerne på den anden side af parken. Åbninger mellem bygningerne skaber en integration der er med til at skabe en form for ”samhørighed” mellem park og bebyggelse.

Mod nord udlægges en stor dobbelt p-plads med respekt for den markante træbevoksning langs Rugårdsvej. Dette er med til at reducere støjbelastningen på bygninger og friarealer. Men afstanden alene gør det ikke !
Mod syd bevares alle eksisterende bygninger til brug for fællesskabet.

Fra Paarupvej er der to indkørsler til bebyggelsen – den ene forløber ubrudt fra Paarupvej til den store p-plads mod nord i et udlæg der 100% retter sig efter de enkelte bygningers placering. Vejen er udlagt i en samlet bredde på 7 m for at give plads til langs-parkering hvor det er muligt.

Al trafik på vej og p-plads foregår på de ”bløde” trafikanter præmisser. Umiddelbart øst for de eksisterende bygninger udlægges en tilsvarende vej, hvis primære formål er at betjene de eksisterende bygninger, men selvfølgelig også den nord – syd vendte bygning.

Projektets Nøgletal

Bygherre: Tarup Seenager Park ApS
Omfang: Nybyggeri - 153 seniorboliger | Konkurrenceprojekt
Areal: 17.400 m²
Gennemført: 2019
Budget: 173 mio. kr.
Samarbejde: Land +