NY SOGNEGÅRD | GLOSTRUP

– ny elegant sognegård som værdifuld kulturinstitution 

Dette projekt var med i konkurrencen om opførelsen af en ny sognegård i Glostrup. Forslaget tog udgangspunkt i en læsning af kirken og sognegården som elementer i en park.

Parken med kirken og sognegården betragtes som et samlet anlæg, der med landskabeligt træk i høj grad er med til at definere oplevelsen af kirken såvel som den nye sognegård.

Indvendige funktioner og faciliteter

Sognegården består af to længer i henholdsvis én høj etage og i to fulde etager. I den laveste af bygningerne ligger salen og møderummene. Tagformen udnyttes ved at disse vigtige samlende rum går til kip samtidig med, at der skabes plads til teknik i en indvendig forsatsvæg, der følger tagformen.

Køkken og konfirmandstue er placeret ovenpå hinanden i forlængelse af salen. Køkkenets placering er optimal i forhold til servering i møderum og sal, og vareindlevering kan foregå fra det nordlige ankomstrum.

Arbejdspladserne er placeret samlet i den toetages bygning langs kirkegårdsmuren. Gartnerfunktionen samt kirke- og kirkegårdskontorer er placeret i stueetagen. Præstekontorer og øvrige kontorfunktioner er placeret på 1. sal, og på denne etage udnyttes loftshøjden også, så kontorerne får en ekstra rumlighed.

Der etableres kælder under den østlige længe samt under en del af foyeren. Kælderen indrettes med teknik og depoter samt med publikumsfaciliteter.

 

Sognegårdens struktur

De to længe-huse er forskudt i såvel højde som i plan. Længerne følger henholdsvis kirkegårdsmuren og Østervej. Det vinklede rum, der opstår dér hvor de to længer overlapper hinanden, danner sognegårdens foyer.

Længebygningernes forskydning i plan danner en veldefineret ankomstplads mod syd med frit udsyn op mod kirken og en tilsvarende plads mod nord, der fungerer som P-plads for alle de ønskede pladser.

De to længer er beklædt med kobber på langsider og tag, mens gavlene fremstår åbne med store glasfacader. I gavlene trækkes kobberbeklædning med rundt i en bred kant, der understreger sammenhængen mellem tag og facader.

Facadebeklædningen er trukket op til 1.sal i den østlige fløj, og de kontorer i stueetagen, der vender ind mod kirkegårdsmuren, har store glaspartier fra gulv til loft.

 

Dommerkomitéens bemærkninger

Vores projekt blev nummer to i bedømmelsen. Trods det at vores projekt ikke vandt, er vi stadig utrolig stolte over det. Projektet blev også kommenteret meget positivt af dommerkomitéen, og i deres bemærkninger udtalte de blandt andet følgende:

”… CREO Arkitekter formår i høj grad at give sognegården et arkitektonisk udtryk, der uden at overtrumfe kirkens arkitektur, rummer en diskret elegance.” 

” Køkkenets funktion i forbindelse med salen og møderummene er særligt godt imødekommet i forslaget fra CREO Arkitekter A/S.”

” CREO Arkitekter A/S tager udgangspunkt i en læsning af sognegården som en del af et samlet anlæg samt en analyse af områdets parkstruktur, hvilket udvider opfattelsen af sognegården, som en værdifuld (kultur)institution i Glostrup.”

 

Projektets Nøgletal

Bygherre: Glostrup Sogns Menighedsråd
Omfang: Ny sognegård | Projektkonkurrence
Areal: 1328 m²
Gennemført: 2018
Budget: Niras + Thing & Brandt Landskab